9thSAFMedals

9th SA Game – 2004
Islamabad, Pakistan
Gold – 7
1 Deepak Shrestha Karate
2 Sangina Vaidhya Taekwondo
3 Rupa Sayangden Taekwondo
4 Deepak Bista Taekwondo
5 Nirmal Shrestha Taekwondo
6 Renuka Ranamagar Taekwondo
7 Niranjan Shrestha Taekwondo
Silver - 5
1 Rajendra Bhandari Athletics
2 Bikash Pariyar Athletics
3 Bishnu Prasad Rijal Boxing
4 Surendra Shrestha Karate
5 Kusal Shrestha Karate
Bronze – 9
1 Arjun Bahadur Basnet Athletics
2 Dipendra Maharjan Boxing
3 Dhan Bahadur Hitang Boxing
4 Surya Bahadur Ranamagar Boxing
5 Hari Chandra Khadka Boxing
6 Kul Bahadur Rawal Boxing
7 Gang Ram Maharjan Karate
8 Raju Adhikari Karate
9 Rabindra Dahal Karate
10 Gyan Bahadur Shrestha Weightlifting
Previous Next